image001В ЦОП гр. Шивачево   се провежда терапия  с изкуство- куклотерапия по Проект « С изкуство допълваме книгата на собствения си живот « , финансиран от Фонд « Социална закрила « МТСП

Ползата за  потребителите на ЦОП от участието им в куклената постановка  започва  от мотивиране за участие в куклотерапия   до цялостно естетично развитие на  детската личност..

Терапевтичните цели, които си поставихме с куклотерапията са :

  1. Активиране на емоционални процеси  и стимулиране на  интрапсихичното  преработване и преодоляване на  патогенни конфликти.
  2. Активиране и отключване  на социални интеракции на невербално  равнище , които подпомагат преодоляването  на комуникационни  поведенчески разстройства  с патогенна стойност. и  други състония на  психофизично напрежение
  3. Развитие и диференциране  на способността  за естетично преживяване  и наслада : тук целите на
  4. Подобряване на  контактите и да изпълване на  интеракциите  с емоционално значимо съдържание ,  преодоляване на бариерите  по пътя на  изявите,  подбуждане към по- добро  приемане на себе си  и на другите, разширяване на диапазона на преживяванията  и на изразните възможности  на отделния клиент в групата Куклотерапия.

Съдържанието на  програмата  и цялата работа по подготовката  й имат  терапевтична насоченост.

Интеракциите в хода на играта  отразяват различни модели на поведение и дават богат материал за трениране на  интерперсоналната перцепция и за реализиране  на съдържателни обратни  връзки и себепрознения.

Чрез Куклотерапията  в ЦОП   се  задоволяват интересите на потребителите и се стимулират  по- широки области на личността. Чрез  нея   «заговаря»  естетичното в  клиента като се повдига  самосъзнанието му, което го прави горд  от собствените му  способности , повишава настроението му  и с това представлява  по – деен стимул за участието му в куклената постановка.

По време  на репетициите  на  постановката се създава   приятна  групова атмосфера  за добри интерперсонални  отношения  при потребители с нарушена комуникация.  Освен това  творческата фантазия  се активира , създават  се  нови измерения на околния свят  чрез участието на всеки един в куклената постановка – важен фактор в ресоциализацията за децата и младежите потребители на социалната услуга ЦОП за град Шивачево.

Най- общите цели  които си поставихме с куклената постановка могат да

 

Куклотерапията  е по-специално разделение на изкуството терапия (терапия с умения)  при което основен  метод е използването на идентификация и пренастройване на основните механизми на развитие на личността. 

На практика  куклотерапията като метод   се основава на процеси на идентифициране на детето , младежа- потребител на социалната услуга ЦОП  с героя от приказката и с играта.

 

afish

Прочети още...

Цел на дейността e настаняването на потребители на  работно място. Веднъж настанени, те получават отговаряща на нуждите им активна подкрепа, за да могат да задържат работното място.

Работата в програмата следва определена последователност от стъпки.
•    Потребителят има ли ясна представа каква работа търси?
•    Търсената от потребителя работа реалистична ли е?
•    Има ли трудов профил, който да отговаря на желаната позиция, и с който да се представя на работодатели?
•    Има ли потребителят план за постигане на желаната позиция? Може ли да каже по стъпки как мисли да го направи?
•    Потребителят има ли необходимите документи за кандидатстване? Документите включват автобиография и мотивационно писмо. Каква е професионална история на потребителя?
•    Може ли да се намери свободно работно място от разширено издирване?
•    Може ли потребителят да направи първоначално прозвъняване на обявите по телефона?
•    Може ли потребителят да събере конкретни данни: адрес, изисквания, условия на работа?
•    Може ли потребителят да остави на работодателя пакет с документи за кандидатстване?
•    Може ли потребителят да се яви на интервю за работа?
•    Успешно ли е интервюто за работа?
•    Може ли потребителят да задържи взетото работно място?
•    Може ли потребителят да задържи работното място с намаляваща подкрепа от страна на специалиста по заетостта?
•    Може ли потребителят да се справя сам, без подкрепа от дейността?

Програмата „Групова рехабилитация” предлага курсове за трениране в социални умения, умения за независим и здравословен начин на живот на хора с тежки и хронични психични заболявания.
Използването само на лекарства не може да подобри социалните умения, необходими за успешната адаптация към живота в общността. Необходима е съпътстваща терапия.

Тренирането в социални умения представлява структурирано приложение на принципите на поведенческата психология на ученето. Целта е да се помогне на потребителите да усвоят репертоар от умения, които да повишат способността им да функционират адекватно в общността, както и да полагат грижи за себе си и здравето си. В  груповата  психотерапевтична работа се използват седем основни обучителни поведенчески техники:
•    въведение в дадено умение;
•    използване на видеофилм за да се демонстрира правилно изпълнение на умението;
•    ролево разиграване на умението;
•    използване на достъпните ресурси;
•    решаване на възможни проблеми;
•    упражнения на живо;
•    задачи за домашна работа.
Ефектите на участието в тази дейност  са свързани с честотата и продължителността на рецидивите на заболяването, устойчивостта и широкото използване на уменията, социалното приспособяване.

Програма „Индивидуална психосоциална ” е част от програмите на ЦСРИ  за психично-здравни услуги в общността.

Програма „Индивидуална рехабилитация” е структурирана грижа за потребителя, основаваща се на психологическите теории за човешкото развитие. Целта е да окаже индивидуална подкрепа и съдействие за решаването на психологически проблеми, свързани с боледуването  на потребителя и създаващи емоционални трудности в ежедневието.

Програмата е предназначена за хора с психотични разстройства , които показват добро ниво на социални умения и функциониране.

По-конкретно, програмата е предназначена за:
•    Хора с хронично протичащи и водещи до увреждане на социалното функциониране психични разстройства;
•    Хора, чието заболяване е във фаза на стабилност. Задължително е   провеждане на поддържаща медикаментозна терапия (ако е предписана) и редовни срещи с консунтанта лекар психиатър от ЦСРИ
•    Трудности в  приемането на болестта като нова житейска ситуация;
•    Трудности в общуването с роднини, близки и / или интимен партньор;
•    Недостатъчна или липсваща емоционална подкрепа (най-вече от страна на семейството);

Как помага програма „Индивидуална психо социална  рехабилитация”:

•    Провеждаме разговор, за да разберем заедно с потребителя какви са основните трудности в ежедневното му функциониране;
•    Говорим заедно за мотивацията му;
•    Заедно с потребителя изготвяме план за важни за него теми, по които да работим в срещите;
•    Помагаме в разрешаването на проблеми и конфликти възникнали в обкръжението на потребителя, чрез посредничество.

След приключване на съвместната ни работа потребителя ще получи:

•    Чувство за по-голяма самоувереност и автономност
•    Чувство на контрол над живота си и болестта
•    Чувство за емоционално разбиране
•    Чувство, че не е сам
•    План за конкретно справяне в ситуации на емоционална несигурност;
•    Наличие на обсъждане в индивидуалните срещи списък на значими за него контакти

Програма „Водене на случай” е част от програмите на ЦСРИ за възрастни с психични разстройства „ Д-р Правда Ковачева „  Стара Загора
Тя представлява структурирана  грижа за потребителите, основана на принципите на човешките отношения. Целта е да се оказва   краткосрочна или дългосрочна подкрепа и съдействие за решаването на ежедневни задачи в живота на потребителя, като се създава  подкрепяща среда, интегрираща усилията на различни професионалисти / клиничен психолог, лекар- психиатър, медицинска сестра, социални работници и др.
По-конкретно, програмата е предназначена за:
•    Хора с хронично протичащи и водещи до увреждане на социалното функциониране психични разстройства;
•    Хора, чието заболяване е във фаза на стабилност;
Задължително е   провеждане на поддържаща медикаментозна терапия (ако е предписана) и редовни срещи с консултант психиатър.
•    Сериозни неудовлетворени потребности, които понижават качеството на живот на потребителя;
•    Трудности в социалното функциониране, които пречат на потребителите сами да се погрижат за удовлетворяването на потребностите си;
•    Недостатъчна или липсваща неформална подкрепа (най-вече от страна на семейството).
             
Програмата  се прилагат с няколко основни стъпки:

•    Обсъжда се желанието на потребителя да подобри социалното си функциониране;
•    професионалистът изследва мотивацията на потребителя за участие в програмата;
•    потребителят и професионалист от ЦСРИ за възрастни с психични разстройства  в срещи - разговори  заедно оценяват от какво се нуждае потребителят;
•    потребителят и професионалистът се договарят какво да правят заедно, с цел задоволяване на нуждите;
•    професионалистът и потребителя се договарят за използване на достъпните ресурси в общността;
•    професионалистът помага в разрешаването на проблеми и конфликти възникнали в обкръжението на потребителя, чрез посредничество.

Способността по свой собствен избор да се включваш в дейности и да им се наслаждаваш е важен елемент от живота на всеки от нас.
Достъпът до подходящи дейности за почивка и свободата на избор са задължителни условия за пълноценно  социално и личностово функциониране.
Програмата предоставя на участниците пространство и възможност за удовлетворяване на лични потребности от  самостоятелност и автономност при планиране и организиране на свободното време.
В програмата са включени различни дейности, които окуражават създаването на междуличностни взаимоотношения, стимулират спонтанно поведение в група и изграждане на по-добро самочувствие.
Това включва: занимателни артистични дейности като рисуване, приложни изкуства; развлекателни социални занимания и достъп до информация-списания и книги, интернет, разговори и дискусии по заявени от потребителите, участващи в програмата, теми (спорт, политика, религия); посещаване на културни събития като театрални постановки, изложби и др.;  гимнастика, фитнес, възможност за спортни занимания ,време и пространство за свободно общуване в неформален контекст между потребителите; поддържане на домакинството – целта  е развитие на умения за планиране на разходите,
Потребителите се насърчават да правят предложения за организиране и разпределяне на свободното им време съобразно техните интереси и потребности.
Член от екипа консултира и подкрепя участието на потребителите в развлекателните занимания, организира и придружава потребителите на разходки, екскурзии, разглеждане на забележителности и др.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Приложни, художествени дейности
Споделяне и взаимна помощ чрез приложни художествени дейности.

Работата в Арт дейността се организира по типа на “студийно открита група”. Това е група, която няма постоянен състав. Условията й на работа наподобяват художествено ателие. Този вид група се ползва за арт-терапевтична дейност. Посещението в клуба няма за цел създаване на “високо художествени” произведения. Участниците не коментират дейността си по време на работа. Използва се недирективен подход, предоставящ на всеки участник максимална свобода и уважение към неговите индивидуални способности. Допуска се и пасивно присъствие в групата. След приключване на работния процес се провежда дискусия върху дейността на всеки участник. Работата на всеки член на клуба се запазва, което цели да покаже запазване на автономността и респект пред личното пространство на всеки.
Посещения на културни мероприятия
Посещение на концерти, театър, опера, изложби, кино, еднодневни екскурзии.
Видеоклуб

В определен ден от седмицата/ четвъртък/  се сформира видеоклуб, в който по предварителна заявка от участниците  се гледа избран  филм. След края на филма  се инициира кратка дискусия със “зрителите”, като  се събират предложения за следващите филмови заглавия. С тази дейност се цели  да се стимулира социалното участие и намали изолацията и загубата на социални умения сред хората с хронични психични проблеми, които да могат свободно да изразяват своето мнение и преценка за качествата на представеното филмово произведение.