Нmaikaа 01.06.2011 г. Сдружение с нестопанска цел „ Здраве и морал„ разкрива  Център за психо социална рехабилитация и интеграция на хора с психични разстройства, носещ името Д-р Правда Ковачева.
Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с психични разстройства „  Д-р Правда Ковачева”  е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване

 • Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, при отчитане на рисковите за развитието на човека фактори.
 • Предлага специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности на лицата.
 • Създаване на оптимални условия за интеграционна работа с потребителите на услугите;
 • Оказване на подкрепа на лицата и техните семейства;
 • Оценка на нуждите на лицето.
 • Изготвяне на  индивидуални програми .
 • Запознаване с конкретните нужди на лицето според сферите на функциониране.
 • Планиране на интервенции според установените проблеми и  психични състояния
 • Определяне на очакваните резултати и по възможност времето за постигането им в зависимост от наличните ресурси.
 • Дефиниране на ролите на специалистите в обслужването на лицето и специализираните интервенции, които ще извършват.

 

Цели

 • Изграждане на мрежа обвързваща институциите които работят изолирано една от друга което ще даде резултат в планирането на услугите за възрастни хора с психични разстройства
 • Подобряване комуникацията между ресорните институции
 • Подпомагане реализирането на различни инициативи, които да допринесат за осъществяването на реформа в социалната и психично-здравната област
 • Повишаване на толератността на общността в град Стара Загора към проблемите на психичното здраве
 • Подобряване предоставянето на социални услуги и развитие на междусекторното сътрудничесто за повишаване капацитета на гражданските организации;
 • Подкрепа на реформата в системата на здравеопазването и социалните услуги, подобряване координацията между институциите;
 • Утвърждава името и мястото на неправителствените организации в обществото

Мисия 

Мисията на СНЦ "Здраве и морал" е да предоставя специализирана психично-здравна помощ, включително психологично консултиране, извънболнични услуги , рехабилитация и грижи на нуждаещите се от тях по начин, зачиташ човешкото достойнство, при гарантирана дискретност и уважение към правото на свободен избор. Под помощ ние разбираме намаляване на психологическото страдание, както и рисковете, съпътстващи психичното боледуване. Такива рискове са: преживяване за вина, срам и/или страх от отхвърляне, обезценяване, изолация, зависимост, нарушено социално функциониране и намалена работоспособност

Ценности 

Опазване традиционните морални ценности на българския народ; Свобода и Отговорност;* Свободата означава уважение към всеки български гражданин. Свободата предполага толерантност.Социална справедливост и солидарност;* опазване традиционните морални ценности на българския народ; Върховенство на закона. Отговорността е първо към собствените действия. 

Отговорността не е само спазване на закона. Тя е осъзнаване на правата, както и на задълженията по отношение на общността. Тя е основата за „общество на доверието”, което дава възможност на всеки да развие потенциала си. Правото на избор, социализация и обществена интеграция

Приоритетни групи с които работи организацията

 • Хора боледуващи от шизофрения лекувани или не в болнично заведение, но провеждащи амбулаторно лечение , нуждаещи се от интеграция
 • Хора диагностицирани с психични разстройства
 • Хара с адаптационни реакции
 • Хора с посттравматичен стрес
 • Семейства и близки на хора с психични разстройства
 • Хора прекарали депресиви разстройства, нуждаещи се от психотерапия и рехабилитация
 • Хора с тревожни разстройства