Нmaikaа 01.06.2011 г. Сдружение с нестопанска цел „ Здраве и морал„ разкрива  Център за психо социална рехабилитация и интеграция на хора с психични разстройства, носещ името Д-р Правда Ковачева.
Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с психични разстройства „  Д-р Правда Ковачева”  е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване

  • Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, при отчитане на рисковите за развитието на човека фактори.
  • Предлага специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности на лицата.
  • Създаване на оптимални условия за интеграционна работа с потребителите на услугите;
  • Оказване на подкрепа на лицата и техните семейства;
  • Оценка на нуждите на лицето.
  • Изготвяне на  индивидуални програми .
  • Запознаване с конкретните нужди на лицето според сферите на функциониране.
  • Планиране на интервенции според установените проблеми и  психични състояния
  • Определяне на очакваните резултати и по възможност времето за постигането им в зависимост от наличните ресурси.
  • Дефиниране на ролите на специалистите в обслужването на лицето и специализираните интервенции, които ще извършват.