ПРИНЦИПИ ПОДКРЕПЯЩИ ДЕЙНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

  • Хората имат право да участват лично в планирането и осъществяваненот на грижи за тяхното здраве /Алма-Атинска Декларация на СЗО и ЮНИЦЕФ/.
  • Трябва да се полагат грижи за включване на представители, както от уязвимите групи, така и от групите, които проявяват особен интерес и инициатива при подобряване на здравето на общностите /1985 г. СЗО/.
  • Основните права на хората, които са означени или диагностицирани, лекувани или дефинирани като психично или емоционално болни или дистресирани ще бъдат същите, като тези на другите граждани /Декларация на Световната федерация за психично здраве/.
  • Човек диагностициран като страдащ от психична болест или емоционален дистрес има право на най-добрите достъпни грижи и лечение, които да се прилагат с хуманност и зачитане на вроденото достойнство на човешката личност. Тя или той трябва да се ползва със същите човешки права и основни свободи, както и другите граждани, включително правото да контролира значимите аспекти на своя живот /Харта за психично здраве/.

ПОВЕЧЕ КОНТРОЛ ВЪРХУ СВОЯ ЖИВОТ ИЗВЪН ПСИХИАТРИЧНИТЕ СЛУЖБИ

  • ИЗБОР: различни видове лечение – не само лекарства и ЕКТ.
  • ИНФОРМАЦИЯ: за алтернативни видове лечение, за положителни и отрицателни последствия от лечението, за техните права при обслужването.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО: независима помощ и подкрепа за изразяване на техните желания и потребности. Провеждане на кампании по конкретни проблеми

КОНСУЛТАЦИЯ: възможности за пълноправно обсъждане на планове за лечение и грижи на потребителите на психично здраве, които участват в управлението на Клуба на потребителите.

 

ЗА БЛАГОДЕЯНИЯТАblagodeanie
Един богаташ помоли:
Кажи ни словото за Благодеянията
И той отвърна:
Когато давате от имането си, малко давате.
Но когато давате от себе си, давате истински.