ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО НА ДОСТОЕН И ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ

ВСЕКИ ЧОВЕК ЗАСЛУЖАВА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

“Човек, диагностициран като страдащ от психична болест има право на най- добрите достъпни грижи и лечение, които да се прилагат с хуманност и зачитане на вроденото достойнство на човешката личност. Тя или той трябва да се ползва със същите човешки права и основни свободи, както и другите граждани, включително правото да контролира значимите аспекти на своя живот “

Принцип от проект за Хартата на психично здраве - 2000