Програма за Социална интеграция:
Програма подкрепена заетост
Програма за самопомощ
Програма за взаимопомощ
Програма за свобод алтернативни социални услуги за подкрепа на семействата, но време, развлечение, отдих
Програма за психологическа рехабилитация
Програма за социална рехабилитация

В Центъра за социална рехабилитация и интеграция функционират следните програми:

Програма “Социален клуб”
Програмата помага за социалната интеграция и личностното усъвършенстване на хората с хронични психиатрични проблеми.
Социалният клуб е място за срещи, контакти, взаимна приятелска подкрепа и за почивка. Членовете на клуба участват в редица индивидуални и групови дейности, пригодени за техните потребности и възможности.
Дейностите са занимателни и образователни. Хората с психични разстройства   разискват актуални проблеми от техния живот и основните човешки ценности. В Социалния клуб работят следните клубове по интереси:

Група за взаимопомощ – тя  е средство за справяне с икономическите, социалните и психологическите трудности в живота. В групата дискутираме актуални проблеми на отделните и членове и всеки със своя опит, информация и идея се опитва да помогне. Основен принцип на групата е – можеш  да очакваш помощ, ако си готов и да дадеш.

Програма “Здравословен живот”
Програмата разширява сферата на познанията в областта на здравето, придобиване на умения за полагане на грижи за собственото здраве и обмяна на личен опит между участниците в областта на здравето.

Програма “ Трудова рехабилитация”

Целта на програмата е усвояване или възстановяване на трудови умения и навици, откриване на лични дарби и хоби, преживяване на радост от труда и общуването, повишаване качеството на живот и трудова реализация на участниците.
Програмата включва ателие за изработване на сувенири

Служба за психологическо консултиране

Службата за психологическо консултиране осигурява възможност за индивидуална работа по психологически проблеми на потребителите на Центъра – участници в програмите. Консултират се потребители с психични разстройства , брачни двойки и семейства. Психологическата консултация се води от лекар -психиатър, клиничен психолог и социален работник.

Програма “Специализирана библиотека" 
Библиотеката разполага с над 1000 тома специализирана психологическа и психиатрична литература. Библиотеката е достъпна за членове на Социалния клуб, за потребителите на Службата за психологическо консултиране

Обучителна програма “Трениране на социални умения”

Насочена е  към повишаване на психологическата и социална грамотност, преодоляване на негативните симптоми, ефективното участие на хората с психични увреждания в собственото им лечение. Програмата включва редица модули -   “Основни разговорни умения”, “Търсене на работа”, “Самостоятелно справяне при лекарствена терапия”, “Самостоятелен контрол на симптомите”, “Пълноценно прекарване на свободното време”, “Решаване на конфликти”, “Ти ли си най-подходящият за мен” и др. Изборът на модул зависи от моментната нужда на участниците в програмата.

Програма “Гражданско образование и възпитание” – осигурява знания за правата и задълженията на гражданите на Република България.

Програмата за рехабилитация на битови умения

Програмата включва дейността Клуб “Седянка” , Група за почистване на района на Центъра ..
Клуб „Седянка ” е форма за социални контакти , общуване на потребителите с определен формат и водеш – определен потребител. Целта на заниманията в клуба е усъвършенстване на битовите умения на хората с хронични психиатрични проблеми – Клубът подкрепя идеята за здравословно хранене.

Програма “Намиране на работа” – програмата стимулира регистрирането на трудовата борса, поддържането на регистрация, професионална ориентация и преориентация, както и консултиране за запазване на работното място. Включва срещи с работодателите и посещения на работното място на клиентите ни.

Програма “Работа със семейството” – включва фамилна психотерапия и Домашни посещения при необходимост.

Домашни посещения – посещават се семействата на хората с психични заболявания в техните домове с цел да ги мотивираме да се включат като партньори в терапевтичния процес на техните близки.

Връзки с обществеността – осигурява информираност на обществеността за ефективното изпълнение целите на програмата и преодоляване на стигмата относно психичната болест в обществото.